مطالبه شهید : حمید شهیدیمطالبه شهید :

بعد از مرگ من مراسمی كه می خواهید بگیرید تشریفاتی نباشد و پولی را كه می خواهید صرف تشریفات بیجا كنید آن را صرف جنگ زدگان و بچه های یتیم بكنید.

تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 21 مرداد 1398
تهیه و تنظیم: زینب 135
منبع : تبیان